Mehmed Şevket Eygi

İslam’ı Kimler Temsil Eder?


13.3.2018

İslam zarurî, faydalı, kurtarıcı, yükseltici ilim üzerine kuruludur.

İlimsiz Müslüman zayıf Müslüman'dır, İslam'ı ve Ümmeti temsil etmez.

İslam irfan dinidir, irfansızlar (Bir miktar ilimleri olsa da) İslam'ı temsil edemez.

İslam hikmet dinidir, hikmetsizler İslam'ı temsil edemez.

İslam medeniyet dinidir, bedevî zihniyetliler İslam'ı temsil edemez.

İslam firaset dinidir. Firasetsizler İslam'ı temsil edemez.

İslam güzellik dinidir, Şeriat güzelliklerin kaynağıdır. Çirkinlik sergileyenler, çirkin işler yapanlar İslam'ı temsil edemez.

İslam gıybeti yasak etmiş, çirkin görmüştür. Ölü kardeşinin etini yemek kadar pis olan bu illetle mâlül olanlar İslam'ı temsil edemez.

İslam mürüvvet dinidir. Mürüvvetsizler İslam'ı temsil edemez.

İslam fütüvvet dinidir. Fütüvvet ahlakına sahip olmayanlar İslam'ı temsil edemez.

Allah-u Teala ve Tekaddes hazretleri, bir kudsî hadiste, “Benim rahmetim, gazabımı açmıştır…” buyurmaktadır. İslam rahmet dinidir, merhametsiz gaddarlar İslam'ı ve Ümmeti temsil edemez.

İslam dini, büyüklerimize hürmet etmemizi, küçüklerimize şefkat ve merhametle yaklaşmamızı emr ediyor. Büyüklerimize saygısızlık, küçüklerimize merhametsizlik edenler bizden değildir, İslam'ı temsil edemezler.

İslam, sarsılmaz bir birlik içinde rahmanî çeşitlilik dinidir. Ümmetin bu çeşitliliğini kabul etmeyip birliği sarsan holigan militan fanatik cemaatçiler, tarikatçılar, hizipçiler, fırkacılar İslam'ı temsil edemez.

Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) kurtulacağını haber verdiği Fırka-i Nâciye dairesinden çıkanlar bid'at ve dalalet ehlidir. Onlar, bir miktar ilimleri olsa da İslam'ı ve Ümmeti temsil edemez.

İslam ihlâs dinidir. İhlâssızlar İslam'ı temsil edemez.

İslam, mü'minlerin kardeş olduğunu, birbirlerini sevmeleri gerektiğini kesin şekilde beyan etmektedir. İman kardeşliğini yıkanlar, küfre köprü olan büyük bir günahı irtikâb ettikleri için İslam'a hizmet edemezler.

Meşreb taassubuyla salihmü'minleri dışlayanlar, ötekileştirenler İslam'ı temsil edemez.

İslam israfı haram kılmıştır. Müsrifler İslam'ı temsil edemez.

Resulullah Efendimiz, “Zamanındaki İmam'a biat ve itaat etmeyenler sanki cahiliyet ölümüyle ölmüş olurlar” buyurmuştur. Bu biat ve itaat zihniyetine sahip olmayanlar İslam'ı temsil edemez.

İslam, mü'minin tekfirini küfür görmüştür. Mü'mini tekfir eden aşırılar İslam'ı temsil edemez.

İslam, tevazuu alçakgönüllüğüemr ve tavsiye ediyor; gururu, kibri yasaklıyor. Mağrurlar, mütekebbirler, büyüklenenler, küçük dağları ben yarattım havasında olanlar İslam'ı temsil edemez.

İslam güzel ahlak dinidir. Ahlaksız fasık-ı mütecahirler (büyük günahları açıkça ve açıkta işleyen küstah facirler) İslam'ı temsil edemez.

Resulullah, “Meddahların (yağcıların yalakaların övücülerin) suratlarına toprak saçınız” buyuruyor. Onlar İslam'ın temsilcisi olamaz.

Nefs-i emmâre derekesinde olanlar İslam'ı temsil edemez.

Fırka-i NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığında Ashab-ı Kirama sevgi ve saygı vardır. Ashabın tamamına veya bazısına dil uzatanlar, onları tahkir edenler İslam'ı temsil edemez.

Resulullahın Sünnetini ya tamamen, yahut kısmen inkar edenler İslam'ı temsil edemez.

Yaptığı hayırlardan, salih işlerden dolayı Resulullah, (iki kere damadı olmak şerefini kazanan) Hz. Osman Zinnureyn için, “Cehennem ateşi bundan sonra Osman'a dokunmaz” buyurmuştur. Ona dil uzatan, onu tahkir eden basiretsiz, insafsız, edepsiz, saygısız kimseler İslam'ı temsil edemez.

Ehl-i Sünnet dairesinden çıkan, Vehhabilik fırkasını kuran Muhammed ibnAbdilvehhabı din imamı olarak kabul edenler, Ehl-i Sünnet Müslümanlarını tekfir edenler İslam'ı temsil edemez. (Muhammed ibnAbdilvehhab'ın kardeşi Süleyman ibnAbdilvehhab, “Es-Savaiqu'l-İlahiyyefi'r-red ‘ale'l-Vehhabiye” isimli bir kitap yazarak Vehhabiliğired, cerh ve ibtal etmiştir.)

Din ve mukaddesat sömürücüleri dünyanın en şerli ve alçak insanlarıdır. Onların hiçbiri İslam'ı temsil etmez.

Bin çeşit reformcu, yenilikçi, değişimci, light ve ılımlı İslamcı var. Onlardın hiçbiri İslam'ı temsil etmez.

Dinsizliğe köprü mezhebsizlik batıl mezhebini benimseyip propagandasını yapanlar İslam'ı temsil etmez.

Telfik-i mezahib erbabı İslam'ı temsil edemez. Telfik, dini oyuncak etmek demektir.

Farmason Afganîyi beğenen, onu din imamı kabul edenler İslam'ı temsil edemez.

Fazlurrahmanıntatiliye ve tarihsellik fırkasını din gibi benimseyenler İslam'ı temsil edemez.

Dinde gulüvve (aşırılığa) sapanlar İslam'ı temsil edemez.

Hiçbir laik, Kemalist, mezhepsiz ilahiyatçı İslam'ı temsil edemez.

İslam'a, Kur'an'a, Sünnete, Şeriata aykırı Feminizm ideolojini benimseyenler İslam'ı temsil edemez.

Deccalları ve Kezzabları sevenler, zamanın Müseylimelerine tâbi olanlar, biraz ilimleri olsa bile sapıktır ve onlar İslam'ı asla temsil edemez.

**

Peki İslam'ı kimler temsil edebilir?

İcazetli ulema, fukaha ve meşayih.

Onlar “Bizden olan ülü'l-emr'dir”.

Meşayihin mutlaka fakih olması gerekir.

Bunların Resulullah efendimize iki koldan ulaşan kopuksuz sahih icazetleri ve irtibatları bulunması, zülcenaheyn olmaları gerekir.

**

Hem din âlimi, hem tarikat şeyhi olan gerçek mürşidler İslam'ı temsil ederler.

**

Hiçbir sahte şeyh İslam'ı temsil edemez.

Aydınlanmak isteyenler, necat ve felah ehli olmak isteyenler, ebedî saadete nail olmak isteyenler; Rabbanî Râsih ulemaya, fukahaya ve meşayihe tabi olsun.

Resulullahın, Ashabının, Selef-i Sâlihînin yolundan giden; Abdülkadirlere, Ebu Hanifelere, Maliklere, Şafiîlere, AhmedibnHanbellere, Maturidîlere, Eş'arîlere, Ahmed er-Rufaîlere, HüccetülislamGazalîlere, İmam Rabbanîlere, Süyutîlere, İmam Birgivîlere, Hasan eş-Şazelîlere, Halid-i Bağdadîlere, AhmedZiyaüddinGümüşhanevîlere; onlar gibi olan ulemaya, fuqahaya, evliyaya, mürşidlere, Pîranhazeratına, din imamlarına (önderlerine), kâmil mürşidlere, Pîrlere tâbi olanlar; onların öğrettiği şekilde İslam'a, Kur'an'a, Sünnete, Şeriata uyanlar inşaallahuTeala, ilahî fazl ve kerem ile kurtulurlar, necat ve felah bulurlar, ebedî saadete nail olurlar.

     YORUM YAZ

YORUMLAR

muhsin / 17.3.2018 13:17:08
O gün bütün insanları, (Allah'ın tayin ettiği) imamları ile çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, böylece kitaplarını okurlar. Ve (onlara) zerre kadar zulmedilmez (haksızlığa uğratılmaz).(İsra 71)
muhsin / 17.3.2018 12:33:14
Ümmîler arasında, kendilerinden bir resûl beas eden (görevlendiren) O'dur. Onlara, O'nun (Allah'ın) âyetlerini okur, onları tezkiye eder (nefslerini temizler), onlara Kitab'ı (Kur'ân-ı Kerim'i) ve hikmeti öğretir. Ve daha önce (Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel) elbette onlar, sadece açık bir dalâlet içinde idiler.(Cuma 2)
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
ÇOK OKUNANLAR
TİMETÜRK SON HABERLER
TİMETÜRK BİYOGRAFİ